درحال پاسخ به:

avatar
دانیال
حدود ۸ سال قبل

لینوس توروالدز دو کمک بسیار بزرگ به جامعهٔ بشری انجام داد
ریدی با این نوشتنت. اسکل