درحال پاسخ به:

avatar
سیلسیل
حدود ۷ سال قبل

توی جیب ما رو نزن
یارانه مون رو قطع نکن
رایانه مون رو از مانگیر
اینترنت مخابرات رو گرون نکن
بقیه اش پیش کش حسن کلید ساز